Основні завдання

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності та зовнішніх зносин.

                                          

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання актів законодавства у сфері міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності та зовнішніх зносин, здійснює контроль за їх реалізацією в межах повноважень;

2) здійснює моніторинг у сфері міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності та зовнішніх зносин в області;

3) сприяє формуванню інвестиційно привабливого іміджу області шляхом поширення інформації щодо його потенціалу за межами України, підготовки промоційної продукції, участі та організації форумів, конференцій, засідань «круглого столу», виставкових та презентаційних заходів тощо;

4) розробляє проекти регіональних інноваційних програм, подає їх на затвердження голові та вживає заходів щодо їх виконання;

5) розробляє і подає голові та органам виконавчої влади вищого рівня пропозиції щодо:

 • удосконалення законодавства у сфері міжнародного співробітництва, міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності;
 • розвитку міжнародного співробітництва, міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності;
 • затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня та регіональних інноваційних програм, що кредитуються з обласного бюджету;
 • поглиблення процесів популяризації, інформаційної та економічної інтеграції регіону та України у єдиний світовий інформаційний простір;
 • вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 • складу офіційних делегацій облдержадміністрації, що направляються за кордон, а також у складі урядових делегацій і робочих груп для участі у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва в установленому порядку;

6) бере участь у:

 • розробленні і виконанні державних та регіональних цільових програм щодо розвитку області за напрямами міжнародного співробітництва, міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності;
 • підготовці пропозицій щодо співробітництва з регіонами іноземних держав, розробки проектів відповідних угод, протоколів, меморандумів з їх реалізації тощо, організації виконання положень укладених угод;
 • підготовці пропозицій щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги;
 • підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;
 • роботі з відбору інноваційних проектів та готує пропозиції про доцільність їх реалізації, зокрема, надання державної підтримки, виходячи з програм економічного і соціального розвитку міст і районів області;

7) сприяє:

 • реалізації на регіональному рівні в межах повноважень державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва;
 • інноваційній діяльності у регіоні та створенню інфраструктури у цій сфері;

8) у межах повноважень:

 • забезпечує розробку та погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується Луганської області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації, готує протоколи засідань та інформує МЗС про результати цих зустрічей;
 • розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), Мінекономрозвитку (для надання відповідної державної фінансової підтримки);
 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • подає пропозиції Мінекономрозвитку щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

9) організовує взаємодію з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями;

10) надає адміністративні послуги у межах компетенції;

11) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

12) забезпечує у межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

13) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених чинним законодавством випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

14) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

15) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові;

17) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади у сфері міжнародної технічної допомоги, інноваційної діяльності та зовнішніх зносин;

18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

19) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

20) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

23) постійно інформує населення про стан здійснення повноважень, що належать до компетенції Департаменту;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом шляхом організації здійснення контролю за діяльністю посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, виконанням планів забезпечення режиму секретності, вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, програм прийому і роботи з іноземцями;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.